Obchodní podmínky BioBooks.cz

Provozovatelem e-shopu www.biobooks.cz je společnost:

Walden Press s.r.o.
Jana Masaryka 28
120 00 Praha 2
IČO: 093 78 961
DIČ: CZ093 78 961

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Walden Press s.r.o. se sídlem Jana Masaryka 28, 120 00 Praha 2, IČO: 093 78 961, DIČ: CZ093 78 961, právnická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu pod značkou C335413, která je plátcem DPH (dále jen „prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod provozuje prodávající na webové stránce umístěné na internetové adrese www.biobooks.cz.

1.2. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na fyzického nebo právnické osoby, které předmět koupě (kniha, e-kniha, audiokniha) pořizují za účelem dalšího prodeje či přeprodeje.

1.3. Kupující odesláním objednávky přes e-shop www.biobooks.cz prodávajícímu potvrzuje, že se seznámil s obsahem všeobecných obchodních podmínek a jejich obsah považuje za jasný a srozumitelný. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a jsou vyhotovené v českém jazyce.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. Předmět, cena a způsob koupě a jeho dodání

2.1. Kupující předmět koupě objednává prostřednictvím objednávky na www.biobooks.cz. Může tak učinit bez registrace, nebo jako registrovaná osoba. Proces objednání se odehrává elektronicky v systému e-shopu v následujících krocích (registrace) -> výběr předmětu koupě -> výběr způsobu dodání (včetně zřetelně uvedených cen) -> výběr způsobu platby (včetně zřetelně uvedených cen) -> kontaktní údaje / doručovací adresa -> přehled objednávky -> potvrzení -> odeslání Prodávajícímu. Ještě před odesláním objednávky může Kupující údaje měnit. Všechny uvedené údaje jsou Prodávajícím přijímány jako pravdivé a závazné pro zdárnou realizaci koupě. Kupující obdrží veškerý souhrn do uvedeného kontaktního e-mailu, a to včetně výzvy k úhradě / zálohové faktury. V případě volby online platby (převodem / kartou) následuje aplet pro uskutečnění této platby.

2.2. Podmínkou pro odeslání objednávky je souhlas s těmito Obchodními podmínkami, s nimiž se Kupující může seznámit ještě před odesláním objednávky. Řádně odeslaná objednávka je ekvivalentem návrhu smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena v momentě přijetí objednávky Prodávajícím. Předmět koupě a smlouvy zůstává ve vlastnictví Prodávajícího do chvíle úplné úhrady kupní ceny, včetně nákladů spojených s dopravou a zvoleným způsobem platby.

2.3. Cena za dopravu i cena způsobu platby nejsou fixní a mohou se v čase měnit na základě podmínek zprostředkovatelů. Údaje jsou pravidelně aktualizované v příslušných sekcích e-shopu www.biobooks.cz, případně je Prodávající sdělí prostřednictvím e-mailu chci@biobooks.cz.

2.4. Způsoby platby nejsou fixní a mohou se měnit na základě podmínek a nabídky zprostředkovatelů. K základním patří:

 • Online platba kartou
 • Online platba bankovním převodem
 • Dobírka - hotově nebo kartou při převzetí zboží

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. V případě dobírky se tak má za splněné uskutečněním hotovostní či bezhotovostní platby v místě převzetí předmětu koupě (zboží). Prodávající nevyužívá systém záloh ano splátek.

Ke každé uskutečněné platbě vystaví Prodávající kupujícímu účtenku, která bude v souladu s evidencí elektronických tržeb (EET). Kupující si může zvolit i možnost zaslání daňového dokladu – faktury, která bude zaslána v elektronické podobě na kontaktní e-mail uvedená v objednávce (kupní smlouvě), a to po uhrazení předmětu koupě.

Výhradním partnerem www.biobooks.cz je služba PayU.

Součástí kupní ceny je rovněž poštovné/balné a doprava. Obě položky jsou volitelné a kupující se s podmínkami a cenami, včetně možnosti „zdarma“, seznamuje ještě před odesláním objednávky (kupní smlouvy).

Údaje jsou pravidelně aktualizované v příslušných sekcích e-shopu www.biobooks.cz, případně je Prodávající sdělí prostřednictvím e-mailu chci@biobooks.cz.

2.5. Prodávající pro dopravu předmětu koupě, který bude řádně zabalen a označen, využívá externí přepravní služby (Zásilkovna, Česká pošta). Za moment odevzdání předmětu koupě kupujícímu dojde v okamžiku, kdy mu ho dopravce předá.

2.6. Prodávající odevzdává předmět koupě do systému dodavatelů přepravy. Tím momentem může kupující sledovat pohyb zásilky prostřednictvím informačních kanálů přepravců, a to především:

 • Zásilkovna (https://tracking.packeta.com/cs/tracking/search)

Čas / termín dodání je určen podmínkami externích přepravců a může se měnit v čase. V obou případech záleží na místě a způsobu odběru, který kupující vybere. U obou přepravců zboží z e-shopu www.biobooks.cz najde kupující jasné instrukce, jak postupovat v případě problémů s doručením zásilky.

Pro kupujícího jsou v případě reklamace k dispozici také kontakty Prodávajícího:

E: bio@biobooks.cz
T: +420 257 218 474

Prodávající si na vyřešení reklamace tohoto charakteru vyhrazuje 5 pracovních dní.

2.7. Kupující je povinen převzít zboží, pokud byl Prodávajícím dodržen způsob doručení uvedený v kupní smlouvě (objednávce). Náklady spojené s opakovaným nebo náhradním doručením jdou k tíži kupujícího. Je povinen před převzetím zkontrolovat neporušenost obalu. Kupující není povinen zboží převzít, pokud by došlo k výraznému poškození obalu. V takovém případě je ale povinen informovat o tomto svém rozhodnutí přepravní službu i Prodávajícího: E: bio@biobooks.cz nebo T: +420 257 218 474.

2.8. Práva z vadného plnění:

 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal.
 • Předmět koupě je v souladu s předmětem koupě specifikovaným v kupní smlouvě.
 • Dle § 2165 NOZ je kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Toto opatření se vztahuje výhradně na předmět koupě (kniha), nikoliv její obsah.
 • Další ujednání vyplývají z ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku (NOZ).
 1. Ukončení Kupní smlouvy, reklamace, vrácení zboží nebo peněz

3.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí předmětu koupě, formou odeslání písemného odstoupení od Kupní smlouvy na e-mailovou nebo korespondenční adresu Prodávajícího:

Walden Press s.r.o.
Jana Masaryka 28
120 00 Praha 2
E: bio@biobooks.cz

3.2. Kupující je povinen společně s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy povinen Prodávajícímu doručit předmět koupě, a to do 14 dní od odstoupení na shora uvedenou adresu Prodávajícího. Vrácený předmět koupě musí být zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškození. Náklady nese Kupující. Předmět koupě nesmí nést viditelné znaky použití nebo poškození. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na úhradu škody vzniklé na zboží proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

3.3. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy vrátí Prodávající přijaté peněžní prostředky na určený bankovní účet nebo bankovní kartu, a to do 14 dnů od doručení předmětu koupě prodávajícímu nebo prokázání kupujícím, že byl předmět koupě odeslán. V případě odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu je Prodávající oprávněn vrátit jen tu část kupní ceny, kterou tvořil předmět (kniha/y), nikoliv náklady spojené s jejich dopravou a způsobem úhrady, neboť jde o náklady objektivně vynaložené Prodávajícím.

3.4. V případě reklamace předmětu koupě je kupující povinen zaslat e-mail nebo písemnou reklamaci (korespondenčně) na kontakty Prodávajícího:

Walden Press s.r.o.
Jana Masaryka 28
120 00 Praha 2
E: bio@biobooks.cz
T: +420 257 218 474

V obou případech musí reklamace jednoznačně identifikovat kupujícího, předmět koupě (číslo objednávky) a popis reklamované závady.

3.5. Kupující dodá reklamovaný předmět koupě na shora uvedenou adresu, a to do 7 dnů od odeslání písemné / e-mailové reklamace. Bude-li tato kupujícím shledána jako oprávněná (chyba tisku atd.) dle bodu 3.6., jdou náklady spojené se zasláním předmětu koupě k tíži prodávajícího a budou kupujícímu refundovány v čase a formou dle vzájemné dohody.

3.6. O reklamaci rozhodne Prodávající nejpozději do 5 dnů od obdržení reklamovaného předmětu koupě, a to elektronicky (e-mailem) nebo korespondenčně na kontaktní adresu kupujícího. Vzhledem k povaze předmětu koupě (kniha) není možné odstranit vady, ale nahradit předmět koupě jiným, bezvadným výtiskem, a to nejpozději do 14 dní od odeslání rozhodnutí o reklamaci ze strany Prodávajícího. V případě nemožnosti nahradit předmět koupě (nový výtisk, sleva z kupní ceny atd.) vrátí Prodávající přijaté peněžní prostředky na určený bankovní účet nebo bankovní kartu, a to do 14 dnů od odeslání rozhodnutí o reklamaci.

3.7. Veškerá jednání, reklamace nebo stížnosti budou řešeny elektronicky prostřednictvím kontaktního e-mailu Prodávajícího – bio@biobooks.cz. Kupující má právo využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy, a to skrze Českou obchodní inspekci (https://www.coi.cz). Další možností je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika (http://www.evropskyspotrebitel.cz).

 1. Závěrečná ustanovení

4.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

4.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

4.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

4.4. Kontaktní údaje prodávajícího - adresa pro doručování:

Walden Press s.r.o.
Jana Masaryka 28
120 00 Praha 2
E: bio@biobooks.cz
T: +420 257 218 474

V Praze dne 11. 11. 2020