Ochrana osobních údajů (BioBooks.cz)

Veškerá níže uvedená ustanovení a informace se vzahují k subjektu Kupujícího:

Walden Press s.r.o.
Jana Masaryka 28/281
120 00 Praha 2

a webových stránek www.biobooks.cz, resp. www.waldenpress.cz

  1. Kupující (uživatel) bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou prodávajícím zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a s dalšími právními předpisy. 
  2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
  3. Kupující bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje sám, případně pověří zpracováním třetí osobu – zpracovatele, a to zejména poskytovatele a správce informačních systémů prodávajícího, poskytovatele cloudových služeb prodávajícího: UpGates.com, Punk Media, PayU, Zásilkovna a další partneři.
  4. Kupující dále bere na vědomí, že poskytovatel předá v případě objednávky osobní údaje dalším správcům, a to přepravním společnostem, které doručí objednaný hmotný předmět koupě Kupujícímu. V případě, že si Kupující přeje zaslat hmotný předmět koupě do země mimo EU, bere kupující na vědomí, že prodávající pověří zpracováním osobních údajů dalšího správce, a to přepravní společnost se sídlem mimo EU. 
  5. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím (uživatelem), a dále bude jeho e-mailová adresa využita k zasílání obchodních sdělení výhradně BioBooks.cz / Walden Press s.r.o. a dalším marketingovým aktivitám.
  6. Prodávající vylučuje možnost prodeje nebo poskytnutí osobních údajů dalším osobám na území ČR / EU i mimo ně.
  7. Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že byl dle čl. 12 a následujících GDPR informován o zpracování jeho osobních údajů.
  8. Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo kupujícího v elektronické podobě, a to na dobu neurčitou. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Kupující má právo přístupu k vlastním osobním údajům a právo na jejich opravu. Obdobně se může kdykoliv odhlásit/přihlásit Kontaktní e-mailovou adresou pro kupující ve věci ochrany osobních údajů je gdpr@biobooks.cz
  9. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména služeb pro rozesílání hromadných emailů.

Marketingové a obchodní osobní údaje

Osobní údaje zpracováváme k marketingovým a obchodním účelům ze dvou důvodů:

Obchodní sdělení

Jednak proto, abychom své klienty a další osoby, u kterých lze předpokládat zájem, informovali o naší nabídce a novinkách formou zasílání elektronických newsletterů a jiných obchodních sdělení a abychom se u našich klientů a dalších osob, u kterých lze předpokládat zájem, v individuálně posuzovaných případech telefonicky, emailem nebo jiným obdobným způsobem informovali na jejich zájem o naši nabídku; a

Zaměření

Jednak proto, abychom mohli přizpůsobit a personalizovat naše jednání vůči Vám v případě navazování a plnění smluvního nebo obchodního vztahu nebo jednání s Vámi (obchodní historie apod.).

Jedná se o následující typy osobních údajů (v konkrétním případě nemusejí být zpracovávány všechny vyjmenované typy osobních údajů):

Základní kontakty

identifikační a kontaktní osobní údaje (jméno a příjmení, fyzická adresa, emailová adresa, telefonní spojení apod.);

Profil

Vaše profilové osobní údaje ve vztahu k naší spolupráci (historie a průběh obchodních vztahů, předmět koupě, předmět poptávky, účast na akcích BioBooks.cz/Walden Press apod.); a

Personalizace

osobní údaje umožňující personalizovat komunikaci s Vámi (historie komunikace, doporučení apod.).

Jako marketingové a obchodní nebudou nikdy zpracovávány osobní údaje, které vypovídají o Vašem rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetické osobní údaje, biometrické osobní údaje a údaje o Vašem zdravotním stavu, sexuálním životě nebo sexuální orientaci.

Zdrojem marketingových a obchodních osobních údajů pro nás jsou:

Naše kupní smlouvy )objednávky)

naše smluvní vztahy k Vám a průběh naší spolupráce;

Formuláře

oslovení, která nám adresujete (prostřednictvím online formulářů, e-mailů apod.); a

Doporučení

prostřednictvím doporučení subjektů, se kterými spolupracujeme

Profilování

Z některých nebo ze všech zpracovávaných osobních údajů, které máme k dispozici, vytváříme profily klientů či potencionálních klientů, které využíváme k popsaným účelům. Profily si představte jako setřídění údajů, které o Vás máme, za účelem usnadnění komunikace a vzájemné spolupráce. V žádném případě nejde o postupy typu „data harvesting“, automatická vyhodnocování apod.

Elektronická obchodní sdělení

Respektujeme pravidlo, že využít Vaši emailovou adresu k zasílání obchodních sdělení je možné, jen jestliže jste nám ji sdělili jako náš zákazník nebo jestliže jste nám k využití své emailové adresy k tomuto účelu dali souhlas. Souhlas můžete kdykoli odvolat; pro formu, jakou to lze učinit, viz oddíl „Vaše práva“. V každém případě Vám v každém emailovém obchodním sdělení dáváme jednoduchou a zřetelnou možnost odmítnout další zasílání obchodních sdělení formou elektronické odhlášky.

Právo uplatnit námitky

Právním základem zpracovávání Vašich osobních údajů jsou naše oprávněné zájmy na využití údajů k marketingovým a obchodním účelům v zájmu udržování a rozvoje obchodních kontaktů a obchodní činnosti vůbec. Máte možnost vznést námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů k marketingovým a obchodním účelům. Vznesete-li námitky proti využití osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení nebo jiných forem přímého marketingu, bez dalšího zastavíme další zpracovávání k těmto účelům. Vznesete-li námitky proti využití Vašich osobních údajů za účelem personalizace jednání s Vámi, posoudíme na základě důvodů námitek (s ohledem na Vaši konkrétní situaci), zda na naší straně neexistují závažné oprávněné důvody pro pokračování ve zpracovávání, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a budeme Vás informovat, zda námitkám vyhovíme nebo že jim vyhovět nemůžeme, a z jakých důvodů. Pro formu, jakou lze uplatnit námitky, viz oddíl „Vaše práva“.

Jen pokud máte zájem o naši nabídku

Osobní údaje za účelem Vašeho kontaktování s nabídkou nebo jinými obchodními sděleními zpracováváme jen tehdy, existuje-li rozumný předpoklad, že máte o naši nabídku zájem; to lze předpokládat zejména tehdy, jste-li nebo byli-li jste našimi klienty. Osobní údaje za účelem personalizace jednání zpracováváme jen tehdy, jestliže jste s námi měli obchodní kontakt (ve smyslu realizace určité zakázky nebo jednání anebo projeveného zájmu o takovou zakázku).

Lhůty

Osobní údaje za účelem Vašeho kontaktování s naší nabídkou nebo jinými obchodními sděleními zpracováváme (uchováváme) tak dlouho, jak dlouho lze rozumně předpokládat Váš zájem o naši nabídku, nevznesli-li jste dříve námitky proti takovému zpracovávání. Osobní údaje za účelem personalizace jednání zpracováváme po dobu 10 let ode dne posledního obchodního kontaktu s Vámi.

Cookies a web beakons

Cookies a jejich využití

Na webových stránkách www.biobooks.cz využíváme technologie cookies, tedy ukládání určitých textových souborů obsahujících data o přístupu na webové stránky prostřednictvím internetového prohlížeče ve Vašem počítači s tím, že při opětovné návštěvě webových stránek jsou uložená data znovu odeslána našemu webovému serveru. Cookies slouží k personalizaci nastavení webových stránek a zlepšení uživatelského zážitku, včetně uchovávání uživatelských předvoleb. Cookies můžeme využívat také k přizpůsobení reklamy a sledování návštěvnosti webových stránek. Osobní údaje získané pomocí cookies nepoužíváme k Vaší identifikaci.

Web beacons a jejich využití

Můžeme využívat také technologie web beacons, a to jak na našich webových stránkách, tak v zasílaných emailových zprávách. Web beacons jsou drobné grafické prvky (datové soubory, pixelové značky), které jsou stahovány z našeho webového serveru za účelem sledování čtenosti emailových zpráv, respektive návštěvnosti webových stránek a chování uživatelů na nich a následné optimalizace elektronických služeb pro uživatele (včetně personalizace reklamy). Osobní údaje získané pomocí web beacons nepoužíváme k Vaší identifikaci.

Naše zájmy a Vaše ochrana

Okolnosti, které popisujeme výše (personalizace nastavení a sledování návštěvnosti webu, přizpůsobení reklamy, sledování zájmu o naše sdělení), představují naše oprávněné zájmy v souvislosti se zkvalitňováním služeb, které poskytujeme. Pokud si však nepřejete, abychom vůči Vám využívali cookies a web beacons, můžete tomu zabránit. Při prvním vstupu na webové stránky prostřednictvím určitého webového prohlížeče budete požádáni o souhlas s využitím cookies; technologie bude využita pouze tehdy, pokud souhlas udělíte. Souhlas s využitím cookies můžete kdykoli zrušit, což nejpraktičtěji učiníte tím, že smažete cookies ve svém webovém prohlížeči. Máte dále možnost deaktivovat ukládání cookies ve Vašem počítači, respektive zasílání požadavků na stažení web beacons, a to provedením příslušného nastavení ve Vašem webovém prohlížeči.

V Praze 11. 11. 2020